Vänsterpartiet vill sätta riktvärden och lämnar in en interpellation

Flaska1.jpg
 

Vänsterpartiet anser att "de mängder tungmetaller som får komma ut i viken ska ligga nära bakgrundsvärdena" och att det föreläggande som kommunen har beslutat om "riskerar att innebära mycket högre utsläpp än vad som är långsiktigt hållbart." Partiet vill därför att "riktvärden för tungmetallhalterna efter reningen måste tas fram och ska ligga på nivåer som gör att halterna i dagvattnet som når viken ligger nära bakgrundsnivåerna."

Vänsterpartiet har även för avsikt att lämna in en interpellation till kommunfullmäktige och, beroende på svar, även lämna in en motion.

Vänsterpartiets svar får en flaska rent vatten i betyg!