Vad finns i vattnet?

Farsta Slottsvatten: prov på vattnet vid utloppet till Farstaviken. 2018-03-14

Farsta Slottsvatten: prov på vattnet vid utloppet till Farstaviken. 2018-03-14

 

Vad som egentligen finns i det vatten som strömmar genom röret och i diket till Farstaviken är svårt att säga. Vattnet kommer från många olika källor: lakvatten från Villeroy & Bochs soptipp, dagvatten från området runt tippen, en bergkross, en bussparkering, en ridanläggning, en transformatorstation, vägar, bostadsområden och någon kvadratkilometer mer eller mindre förorenad mark.

Det tas inga offentligt tillgängliga prover vid rörets mynning, så det är svårt att veta vad vattnet innehåller. Stängröret.se har bara fått tillgång till två enskilda provresultat, det ena från 2014 och det andra från början av 2018.

Två prover som tagits med fyra års mellanrum säger väldigt lite, de kan innehålla ovanligt mycket metaller eller ovanligt lite. Det behövs kontinuerliga serier av mätningar för att kunna veta hur mycket gifter vattnet innehåller. Men de ger ändå en indikation. I tabellen nedan jämförs nivåerna av metaller med vad som accepteras i Värmdö kommuns dagvattenpolicy.

Nivåer av tungmetaller, mikrogram per liter

Nivåer av tungmetaller, mikrogram per liter

 

Lakvattnet

Den enda regelmässiga och offentliga provtagning som sker är på soptippens lakvatten, som undersöks med två stickprover om året. Provet fångar bara en ögonblicksbild och variationerna kan vara stora. De andra källorna undersöks i princip aldrig.

Villeroy & Bochs miljörapporter publicerar varje år resultaten av de analyser som görs av lakvattnet enligt kontrollprogrammet. Proverna tas vid en punkt som ligger strax utanför tippen, innan lakvattnet blandas med dagvatten från de andra källorna. Analyserna visar stor variation men ofta mycket höga halter av de metaller som Tyréns och WSP nämner i sina undersökningar av sedimenten i Farstaviken: bly, nickel, koppar, kadmium och zink.

Nivåer av tungmetaller, mikrogram per liter

Nivåer av tungmetaller, mikrogram per liter

 

Dikesvattnet

Hösten 2015 anmäldes det att dagvattnet i dikena nedanför tippen såg ut att vara kraftigt förorenat. Dikena ska bara ta hand om vatten som rinner av från tippens yta och från marken runt andra verksamheter på Ekobackens industriområde och borde inte vara särskilt förorenat. Därför leddes dikena ut i skog och mark där vattnet sipprade ut.

Anmälan ledde inte till någon åtgärd, men under våren och hösten 2016 togs slutligen prover som visade extrema nivåer av vissa tungmetaller. Det pågår fortfarande utredningar om varifrån det förorenade vattnet kommer, men någon tyckte att en bra lösning på detta problem var att ändra på dikena så att det förorenade vattnet leds ner i lakvattenröret och ut i Farstaviken.

Frågan är på vilket sätt det är bättre? För att det inte syns? Och vem har gjort det? Kommunen säger att de inte vet.

Nivåer av tungmetaller i dikesvattnet, mikrogram per liter

Nivåer av tungmetaller i dikesvattnet, mikrogram per liter

 

En giftig cocktail

Lakvattnet från tippen och det förorenade dikesvattnet blandas i röret, där det sedan späds ut med (förhoppningsvis) renare dagvatten från skogsmark, hagar och bostadsområdet vid Farsta Slottsvik.

Hur mycket vatten det handlar om totalt vet vi inte, men vi vet att mängden lakvatten under 2017 var ungefär 30 000 liter per dygn i genomsnitt. Vi kan sedan anta att mängden dagvatten från resten av Ekobacken var ungefär lika stor och gissningsvis leds minst lika mycket dagvatten från den omgivande skogsmarken och bostadsområdet ner i röret. Tillsammans blir det ungefär 100 000 liter förorenat vatten per dag, lågt räknat.


Riktvärden för utsläpp av vatten

Det finns inga särskilda gränsvärden eller liknande för hur mycket miljö- och hälsofarliga ämnen som får släppas ut till miljön. Lagstiftningen anger bara att de inte får skada miljö eller hälsa och myndigheterna ska bestämma vad det innebär.

För lakvattnet från Villeroy & Bochs tipp finns ingen sådan reglering. Däremot har Värmdö kommun sedan 2012 en dagvattenpolicy som ger riktvärden för hur höga nivåerna av vissa tungmetaller får vara i dagvatten som släpps ut till Farstaviken. Rimligen borde samma värden gälla för tippens lakvatten. Miljön och hälsan tål väl inte mer metaller bara för att de kommer från en soptipp?

Miljön och hälsan tål väl inte mer metaller bara för att de kommer från en soptipp?

Riktvärdena i kommunens dagvattenpolicy är i stort sett desamma som Svenskt Vatten, branschorganisationen för Sveriges VA-organisationer, har angett för utsläpp till vattenmiljöer liknande Farstaviken och även samma som rekommenderas av Länsstyrelsen, liksom i WSP:s rapport om Farstaviken.


66 gånger riktvärdet

Nedan finns de uppmätta värdena för sju metaller i analysen av lakvatten från 2017 jämförda med de riktvärden som anges i kommunens policy. Av de sju tungmetaller som både har riktvärden och analyseras i proverna är det bara en som håller sig under riktvärdet. Fem ligger långt över riktvärdet, varav nickel ligger hela 66 gånger högre, medan en metall, kvicksilver, inte redovisas på den nivå som skulle behövas.

Samtliga siffror avser mikrogram metall per liter lakvatten.

Riktvärdena överensstämmer med Värmdö kommuns policy för utsläpp utom vad gäller kvicksilver, där policyn medger högre nivå. Röda fält visar ämnen med nivåer över riktvärden.

Riktvärdena överensstämmer med Värmdö kommuns policy för utsläpp utom vad gäller kvicksilver, där policyn medger högre nivå. Röda fält visar ämnen med nivåer över riktvärden.

 

Som nämnts ovan kan variationerna vara stora, men provet från maj 2017 var ingen engångsföreteelse med ovanligt höga värden. Medelvärdena har legat på höga nivåer åtminstone sedan 2010, förutom två år efter att tippen täcktes, 2013–2014. År 2016 var de till och med ännu högre än 2017. Men även de nivåer som uppmättes under de bästa åren låg oftast långt över riktvärdena för flera av metallerna.

Utvecklingen illustreras nedan med kurvan för koppar, men alla de fem metaller som förekommer i höga halter har en liknande kurva. 

Milligram per liter lakvatten

Milligram per liter lakvatten

 
Mer

Varningsvärden

Förutom riktvärden för utsläpp till vatten har Svenskt Vatten även satt upp varningsvärden som inte får överskridas om reningsverken ska kunna ta emot avloppsvatten. På flera parametrar ligger värdena i lakvattnet från tippen långt över dessa varningsvärden. Vattnet är så förorenat att inte ens ett reningsverk skulle ta emot det. Men det släpps ut i Farstaviken.

Vattnet är så förorenat att inte ens ett reningsverk skulle ta emot det. Men det släpps ut i Farstaviken.