Farstavikens enda punktutsläpp

Som Tyréns skriver i sin rapport om miljötillståndet i Gustavsberg krävs det åtgärder i Farstaviken för att uppnå en god livsmiljö god livsmiljö och Vattenförordningens krav på en god ekologisk och kemisk status. Sedimenten behöver saneras, men för att det ska vara effektivt måste även utsläppen till viken minskas.

Mycket har hänt de senaste åren, framför allt till följd av att porslinstillverkningen lades ner. I samband med byggandet av nya fastigheter har dessutom förorenad mark sanerats. Därigenom minskar läckaget av gifter till viken. 

Men det finns fortfarande stora utsläpp som måste stoppas. Det enda återstående punktutsläppet till Farstaviken som är känt kommer från ett rör som mynnar nedanför Oxstallet i Farsta Slottsvik. Genom röret kommer varje år tiotusentals kubikmeter orenat lakvatten från Villeroy & Bochs soptipp samt dagvatten från tippen, en bergkross, en bussparkering och en kvadratkilometer mer eller mindre förorenad mark.

Röret går under marken från tippen en kilometer söderut. De sista 100 meterna övergår röret i ett öppet dike under Godenius väg och gångvägen nere vid viken. De senaste åren har diket varit igenvuxet och hösten 2017 var det nästan konstant översvämmat. Marken omkring diket, som i detaljplanen är klassad som odlingslotter, var som en våtmark med lakvatten. Vid kraftiga regn lades även vägen under vatten. I början av 2018 rensades diket av kommunen.

Anslutningar till lakvattenröret: A) Dagvatten från tipp och bergkross B) Dagvatten från tipp och SL-parkering C) Dagvatten från Farsta Slottsvik. D): Utlopp till Farstaviken. Se även kartorna.

Röret är mycket gammalt, ingen vet med säkerhet när det lades ner eller i vilket skick det nu är. I dokument från länsstyrelsen anges att röret antagligen lades ner på 1940-talet. Då gick det kor och betade på ängarna där Farsta Slottviks bostadsområde ligger idag, vilket förmodligen var anledningen till att vattnet drogs i rör under marken.

I början av 2000-talet byttes den nedre delen av röret ut mot ett plaströr, mellan korsningen Godenius väg/Idrottsvägen och Oxstallet, där röret mynnar ut i ett dike. Även delen ovanför Palmquists väg har bytts ut. Men den del som går mellan dessa två punkter, dvs genom hästhagen och under Idrottsvägen, är ursprunglig. I december 2017 och januari 2018 har det uppstått hål i Idrottsvägen där vatten strömmar ut.


VILLEROY & BOCH

Rörets resa mot Farstaviken börjar under Villeroy & Bochs industritipp, en kilometer sydväst om Gustavsbergs hamn. Det orenade lakvattnet – det vatten som har runnit igenom tippmassorna – samlas in under tippmassorna och leds ner i en kulvert under marken. På vägen ner mot Farstaviken leds fler avlopp och diken ner i röret.

Först är det vatten från en bergkross på andra sidan vägen och vatten från dikena runt tippen som rinner ner i lakvattenröret.

Dagvatten från tippen och bergkrossen på grannfastigheten rinner ner i lakvattenröret (A).


BUSSPARKERINGEN och bergkrossen

På andra sidan Idrottsvägen går ett dike med dagvatten från SL:s övergivna bussparkering och JM:s bergkross. Avloppsvattnet passerar under Idrottsvägen innan det rinner ihop med vatten som kommer i ett annat dike från baksidan av Villeroy & Bochs tipp. 

Dagvatten från SL:s övergivna bussparkering och JM:s bergkross rinner ner i en brunn och sedan under Idrottsvägen. Vattnet är kristallklart men vid en provtagning i september 2016 hade det höga nivåer av av flera metaller, framför allt aluminium, nickel och zink.


VILLEROY & BOCH II

Tvärs över Idrottsvägen från korsningen med Palmquists väg kommer ett dike med vatten från baksidan av Villeroy & Bochs soptipp. Det rinner ihop med vattnet från SL:s bussparkering (ovan) och efter en kort sträcka försvinner även det ner i lakvattenröret. I närheten ligger även dumpade porslinsmassor i skogen.

Diket med dagvatten från baksidan av tippen och från SL:s bussparkering rinner ner i kulverten (B).


FARSTA SLOTTSVIK

Sedan rinner vattnet i kulverten under marken genom Farsta Slottsvik där det kommer upp i dagen cirka 100 meter från Farstaviken, strax nedanför Oxstallet. Där blandas den giftiga cocktailen i röret med dagvatten från bostadsområdet och rinner under Odelbergs väg och sedan i ett öppet dike ner till viken.

Diket är mer eller mindre permanent översvämmat och mer som en våtmark, särskilt på hösten och våren. Vid kraftiga regn hamnar även vägen under vatten.

Lakvatten och dagvatten från bostadsområdet  blandas vid Oxstallet, passerar under Odelbergs väg och rinner vidare mot Farstaviken (C). Filmen visar lakvatten som svämmar över i "diket" norr om vägen.


FARSTAVIKen

Slutligen rinner blandningen ut i Farstaviken vid det lilla ankhuset intill Farstaviks äldreboende.

Blandningen sköljs ut i Farstaviken (D).