Samfälligheten hotar att stänga röret

Rörets dragning utmärkt på fastighetskarta. Den färgade delen av kartan utgör Farsta Slottsviks samfällighet.

Ungefär hälften av det kilometerlånga röret från Ekobacken till Farstaviken går under mark som tillhör Farsta Slottsviks samfällighetsförening (FSS). Sedan JM övertog marken för ett tjugotal år sedan har Villeroy & Boch haft rätt att använda röret enligt två servitutsavtal som även följde med när FSS övertog marken av JM 2016.

Enligt avtalen har Villeroy & Boch rätt att "bortleda lakvatten" från tippen genom röret och diket. V&B ska stå för all drift, underhåll och reparation av anläggningen samt alla kostnader förknippade med det.

Men sedan åtminstone 2016, och troligen tidigare, används röret för att leda bort allt möjligt dagvatten från Ekobacken, inte minst det kraftigt förorenade dikesvatten som har varit aktuellt i debatten på senare år. Samtidigt har skötseln av anläggningen varit undermålig, vilket har lett till kraftiga översvämningar och läckage.

I ett brev till V&B menar FSS styrelse att V&B under en längre tid väsentligt har brutit mot avtalen, vilket innebär att avtalen kan hävas om inte rättelse sker. FSS ställer nu krav på att V&B ska följa avtalens villkor senast 1 januari 2019, annars kommer de att sägas upp och röret att stängas. I brevet kräver FSS:

1. Dagvatten får inte ledas genom röret. Sedan 2016 har upp till 80 procent av det vatten som går genom röret varit dagvatten från Ekobacken. Servitutet gäller endast lakvatten. Från 1 januari får endast lakvatten ledas genom röret så som det anges i avtalet.

2. Lakvattnet ska motsvara normer. Lakvattnet innehåller mycket högre nivåer av tungmetaller än vad lakvatten kan förväntas göra enligt Naturvårdsverkets karaktärisering. Från 1 januari får endast lakvatten ledas genom röret om V&B kan visa att det inte innehåller mer gifter än vad som enligt norm kan förväntas av lakvatten och de nivåer som anges i kommunens dagvattenpolicy.

3. Vattnet får inte släppas ut inom FSS fastighet. Röret och diket mynnar i ett vattenområde som tillhör FSS fastighet. Avtalet ger V&B rätt att använda röret för att "bortleda lakvatten" – men inte att släppa ut vattnet inom FSS fastighet. Från 1 januari 2019 får inte vatten från röret släppas ut inom FSS fastighetsgränser.

4. Förorenad mark ska saneras och anläggningens underhåll skötas. Enligt avtalet har V&B skyldighet att underhålla anläggningen och stå för kostnaderna. Den mark som kan vara förorenad till följd av vanskötsel ska undersökas senast 1 januari 2019 och vid behov saneras senast 1 juli samma år. Det gäller främst området mellan Odelbergs väg och Farstaviken, samt i korsningen Idrottsvägen/Godenius väg, men även andra områden kan vara aktuella.

Om inte V&B säkerställer att villkoren i avtalen efterlevs före 1 januari 2019 anser FSS styrelse att avtalen är ogiltiga och förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan "stänga ledningen för bortforsling av vatten".

Utöver dessa två avtal finns inga avtal som ger V&B, JM, kommunen eller någon annan rätt att använda röret.