"Det viktiga är målet, inte datumet"

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör (M) framför en skylt i Farstaviken i april. Texten har målats över efter att kommunen utfärdade ett föreläggande med hot om 150 000 kr i böter – kommunens enda föreläggande mot olagliga skyltar under hela mandatperioden.

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör (M) framför en skylt i Farstaviken i april. Texten har målats över efter att kommunen utfärdade ett föreläggande med hot om 150 000 kr i böter – kommunens enda föreläggande mot olagliga skyltar under hela mandatperioden.

Måndag den 18 juni kl 17–18 höll kommunen ett informationsmöte om utsläppen av tungmetaller till Farstaviken genom Villeroy & Bochs lakvattenrör: Som Stängröret.se tidigare har skrivit har kommunen nu tillsatt en ny utredning om problemet.

Tyvärr innehöll informationsmötet ingen ny information. I fokus för det fortsatta arbetet ligger fortfarande dagvattnet i dikena. Lakvattnet från tippen verkar alla tro ska försvinna av sig självt på något sätt nu när övertäckningen är klar.

Lars-Erik Alversjö, ordförande i kommunens miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnd, valde att låta tillförordnade samhällsbyggnadschefen Lars Fladvad leda mötet. Lars är projektledare för den nya utredningen och det blev mycket prat om organisation, struktur och (fortsatt) utredning.

Han presenterade förtjänstfullt det fortsatta arbetet med utredningen och menade att utsläppen nu är en av kommunens högsta prioriteringar. Han visade kartor över röret och beskrev både processen och alla möjliga problem som finns med dagvattenlösningen vid Ekobacken. Komplicerat var ett ord som ofta nämndes.

Men han kunde inte svara tydligt på den avgörande frågan om när utsläppen av tungmetaller till Farstaviken ska upphöra. Först måste allt utredas och det är, som sagt, komplicerat,

En del kan nog göras på vägen menade han, men i slutet av 2019 hoppas han att det finns en plan och att det är tydligt vilka åtgärder som ska genomföras. En sorts bortre gräns verkar vara år 2027 då det finns EU-krav som innebär att viken måste ha en god kemisk och biologisk status.

På en fråga från Socialdemokraterna svarade kommunens miljöavdelning att de åtgärder som föreslås av utredningen"potentiellt" kan överklagas i "flera år" om de beslutas av kommunen. Med den här planen kan det alltså dröja många år innan "gifterna upphör" som kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör (M) har lovat.

Kommunen har nu tagit prover på badvattnet vid några platser i viken, men det var inte riktigt tydligt var proverna har tagits. Troligen vid Kalsongberget och bryggan nedanför Farsta slott.

Analyserna visade att miljökvalitetsnormerna bara överskrids för "några ämnen" (vilket presenterades som något positivt) men någon närmare beskrivning av vilka ämnen det gällde eller hur mycket gränsvärdena överskrids fick vi inte. Några sedimentprover har inte tagits, trots att detta, enligt många, är det viktigaste. När människor badar rör de ju ofta upp sedimenten.

När det gällde varför det giftiga dagvattnet i dikena vid Ekobacken har kopplats in på lakvattenröret som leder ut i Farstaviken sa kommunen att de inte vet vem som har gjort det. Det är inte kommunen i alla fall, menade en tjänsteperson efter mötet. Återstår alltså...?

Ett nytt problem som belystes av en publikfråga gällde det berg av krossad sten som ligger uppe på Ekobacken och misstänks vara en av källorna till det giftiga dikesvattnet. Om stenen innehåller höga nivåer av metaller bör den ju inte användas till utfyllnad och kommunen lovade att ha koll på det. Någon påpekade att stora mängder redan har använts vid ett skyddsobjekt i Brunn, men frågan om det lämpliga i detta blev obesvarad.

Kommunen hade bullat upp med stenprover som ingen var intresserad av att titta närmare på och luften gick ur det hela efter en dryg timme.

På en fråga från Stängröret.se i slutet av mötet menade Lars-Erik Alversjö att han helt enkelt inte vet när utsläppen av metaller kan upphöra. "Det viktiga är målet, inte datumet" slog han bestämt fast och menade att ingen kan lova ett datum när det tar slut.

Gifterna ska upphöra sa Bill. Datumet är inte viktigt sa Bull.