Idrottsvägen: farsen fortsätter

Många har nog sett hålen i Idrottsvägen, i backen upp mot tippen, där det står trafikkoner. Ur hålen strömmar sedan snart ett år vatten som kommer uppifrån Villeroy & Bochs (Gustavsberg AB:s) soptipp och industriområdet Ekobacken. Bredvid vägbanken sipprar vattnet ut och rinner i strömmar nedför vägen, ungefär en till två kubikmeter per dygn. Vattnet är av allt att döma förorenat av höga nivåer av tungmetaller som läcker ut över vägen, ner i marken och till grundvattnet.

Redan i januari 2018 kontaktade Värmdö kommun Gustavsberg AB och uppmanade bolaget att laga läckan. Men bolaget vägrar att göra något och menar att det inte är deras problem. Deras resonemang mynnar ut i att det inte är deras rör och därför är läckaget inte heller deras ansvar. Idrottsvägen går på JM:s mark och Gustavsberg AB menar därför att det är JM som borde ställas till svars.

”Det är inte vårt rör…”

Kommunen håller inte med om det. Oavsett vem som äger röret är det Gustavsberg AB som är verksamhetsansvarig och den 12 juni skickade kommunen ett föreläggande till bolaget där de kräver att de läckan lagas och att den mark som har blivit förorenad saneras. Eftersom det handlar om kraftigt förorenat vatten som läcker ut beslutade kommunen att föreläggandet skulle gälla omedelbart även om det överklagades.

Som väntat valde Gustavsberg att överklaga beslutet till länsstyrelsen och menade dels att läckan inte är deras ansvar/problem och att de inte kan genomföra åtgärder på JM:s mark. Bolaget vände sig även emot kommunens beslut om att läckan skulle lagas omedelbart även om föreläggandet överklagades. De menade att det inte fanns något överhängande problem och att åtgärder kunde vänta tills ansvarsfrågan avgörs i rätten.

Länsstyrelsen beslutade i augusti att kommunens föreläggande huvudsakligen var rätt, åtgärderna skulle genomföras omedelbart i väntan på att ansvarsfrågan avgörs. Då vände sig Gustavsberg AB till Mark- och miljödomstolen och överklagade länsstyrelsens beslut. Den 20 september meddelade domstolen att den anser att Gustavsberg AB inte behöver laga läckan omedelbart, det kan vänta tills frågan om ansvar avgörs i rätten. Under tiden får vattnet fortsätta att rinna ut.

Rörets dragning och fastighetsgränser. Hålen i Idrottsvägen ligger på JM:s mark men FSS anser att läckan på röret antagligen ligger högre upp, ungefär vid punkten A.

Rörets dragning och fastighetsgränser. Hålen i Idrottsvägen ligger på JM:s mark men FSS anser att läckan på röret antagligen ligger högre upp, ungefär vid punkten A.

Värmdö kommun har nu överklagat mark- och miljödomstolens beslut till mark- och miljööverdomstolen. Även Farsta Slottsviks samfällighetsförening (FSS) har skickat en skrivelse till överdomstolen där de menar att läckan måste lagas omedelbart oavsett ansvarsfrågan, men att det dessutom verkar troligt att läckan finns på FSS mark – som gränsar till vägen – och att vattnet rinner längs röret och tränger upp i dagen längre ner (vid vägen). På den marken har Gustavsberg AB skyldighet enligt avtal med FSS att sköta underhållet. Därför uppmanar FSS överdomstolen att gå emot mark- och miljödomstolens beslut.

Det har snart gått ett år sedan denna läcka upptäcktes. Gustavsberg AB, som i andra sammanhang säger att de gärna samarbetar, har konsekvent motarbetat kommunens uppmaningar att laga läckan sedan i januari. På grund av det har vattnet fortsatt att strömma ur det trasiga röret, förorenat mark och runnit ner i grundvattnet.

Hur mycket vatten det handlar om vet ingen. Det har varit en torr sommar, men en uppskattning som görs av FSS är att det för närvarande rinner ut mellan en och två kubikmeter vatten per dygn på ytan. Hur mycket som läcker ut neråt och aldrig når ytan är okänt.

Hur länge ska denna fars fortsätta? Det är nog ingen vågad gissning att rättens beslut även i fortsättningen kommer att överklagas, oavsett vem som får rätt. Gustavsberg AB skämmer ut sig. Men det är också rimligt att fråga sig varför inte kommunen helt enkelt lagar läckan själva i väntan på att processen avgörs.