Ingen "negativ påverkan"

Värmdö kommun har utfärdat ett föreläggande till Villeroy & Boch angående Ekbackstippen. I föreläggandet kräver kommunen "allt drän- och lakvatten som avleds från deponin ska vid behov genomgå rening som medför att utsläppet till recipient inte medför någon negativ påverkan på vattenkvaliteten och sedimenten i Farstaviken senast 2019.".

Så, vad betyder detta – egentligen? I politiska sammanhang är ord och formuleringar som bekant viktiga och ibland förrädiska. Den avgörande frågan är om formuleringen säkerställer att gifter inte släpps ut eller om den är öppen för tolkningar och osäkerhet.


Ingen försämring

Låt oss därför börja med en fråga: vad betyder "negativ påverkan" ? Rimligen betyder det en påverkan som innebär en försämring jämfört med nuvarande tillstånd.

Kommunens föreläggande innebär alltså att efter 31 december 2019 får utsläppen genom röret inte medföra att kvaliteten på Farstavikens vatten eller sediment försämras jämfört med idag.

Det är nog en ganska enkel uppgift. Eftersom Farstaviken är ett av Stockholms läns mest förorenade vattenområden kan nästan alla utsläpp accepteras, troligen även de som sker idag. Eller som en av kommunens tjänstepersoner har uttryckt saken:

Vattnet från deponin är inte hälsosamt men mottagaren, dvs Farstaviken, är så nedsmutsad att det smutsiga vattnet från deponin gör liten eller ingen skillnad.

 

Självklart duger inte den inställningen eller formuleringen av föreläggandet. Målet är ju att vikens tillstånd ska förbättras – inte att det inte ska försämras. Dessutom strider det mot Vattenförordningen och miljömålen som anger att vattnet senast år 2027 ska ha en god ekologisk och kemisk status. För att nå dit anser Vattenmyndigheterna att kraftiga åtgärder behövs.

För att en förbättring av vattnets och sedimentens kvalitet jämfört med idag ska uppnås ställs betydligt högre krav. Utsläppen av gifter måste stoppas.


istället för EN FÖRBÄTTRING

När Länsstyrelsen 2008 gav ett föreläggande till Villeroy & Boch att senast 2013 rena lakvattnet, var kravet att det "vid behov" skulle renas så att det inte skulle medföra "någon negativ konsekvens för människors hälsa eller miljön". Den formuleringen ställde lite högre krav, även om den inte räckte hela vägen.

Värmdö kommun ansåg då att den var alltför svag och ville att det skulle ställas krav med tydliga "riktvärden eller liknande" för hur mycket gifter vattnet fick innehålla.

Då var det Länsstyrelsen som hade ansvar för tippen och tyvärr fick kommunen inte gehör för sitt förslag. Nu har kommunen övertagit ansvaret men ställer ännu luddigare krav.


Beslutet i praktiken

Den som är lagd åt konspirationsteorier kan onekligen hitta en del stoff i föreläggandets formulering. Mitti Värmdö har publicerat en artikel där Villeroy & Boch i princip hävdar att lakvattnet redan uppfyller kommunens föreläggande.

"En utredning visar att Ekbackstippen inte har någon avgörande betydelse för miljöförhållandena i Farstaviken", säger Angelica Zwahlén, kommunikationsansvarig på företaget.

Enligt bolaget har alltså lakvattnet ingen (avgörande) negativ påverkan på Farstaviken. Med den utgångspunkten är det väl troligt att bolaget inte heller anser att det finns "behov" av att rena det. Angelica Zwahlén hänvisar till en konsultrapport som i sin tur har sågats helt av en annan konsult.

Resonemanget i konsultrapporten går ut på att Farstaviken redan är kraftigt förorenad och att de mängder som tillförs viken varken gör till eller från. Sedan räknar de på en sorts "giftbalans" och visar att det läcker ut ungefär lika mycket metaller från Farstaviken till Baggensfjärden som det kommer genom röret. Alltså påverkar inte utsläppen viken negativt.


Skärp föreläggandet

Kommunens föreläggande behöver skärpas. Ett minimikrav är att kommunen sätter riktvärden för hur höga halter av tungmetaller som får släppas ut i Farstaviken och hur stora mängder metaller som får släppas ut. Det finns redan sådana riktvärden för andra utsläpp till Farstaviken i kommunens dagvattenpolicy och självklart bör de användas även för Villeroy & Boch. 

I ett brev till Farsta Slottsviks samfällighetsförening hävdar ordförande i kommunens miljönämnd, Lars-Erik Alversjö (M), att förvaltningslagen inte tillåter att kommunen fattar ett nytt beslut om samma åtgärd men med strängare krav. Utan att göra anspråk på juridisk kompetens tycker ändå stängröret.se att det verkar orimligt att dumma beslut inte kan omprövas eller att det finns andra vägar att gå.