om Metaller

Metaller är grundämnen och kan därför inte brytas ned. De försvinner aldrig – de kan bara flyttas omkring. De farligaste, kvicksilver, kadmium och bly, är utfasningsämnen och det finns regeringsbeslut på att de ska avvecklas.

Metallers skadlighet mäts oftast i mikrogram, det vill säga miljondelar av ett gram. Det kan vara svårt att relatera till, men för att förstå riktvärdena för utsläppsvatten kan de jämföras med hur mycket salt det skulle motsvara i en liter vatten.

Om du tar ett korn vanligt bordssalt och delar det kornet i hundra delar, skulle de flesta riktvärdena motsvara några få hundradelar av kornet blandat i en liter vatten. Riktvärdet för kadmium motsvarar en tusendel av saltkornet och värdet för kvicksilver motsvarar en 50 000-del.

Metaller i lakvattnet

Graferna nedan visar uppmätta genomsnittsvärden enligt Villeroy & Bochs miljöredovisningar sedan 2010. Strecket visar riktvärdet enligt Värmdö kommuns dagvattenpolicy. I vissa fall saknas uppgifter för de första åren.

För koppar, nickel och zink är utvecklingen tydlig: nivåerna steg fram till 2011, sedan minskade de under 2013–2014, för att åter öka fram till 2016 och 2017 har de åter minskat. Nivåerna av kadmium skiljer sig från detta mönster bara på det sättet att nivåerna var mycket höga redan 2010. Halterna av bly redovisades inte innan 2013, men i övrigt är mönstret detsamma: en peak 2015–2016, sedan en kraftig minskning till 2017.

Under hela perioden 2010–2017 har samtliga metaller legat över riktvärdena i kommunens dagvattenpolicy (utom bly som vi saknar uppgifter om under 2010–2012 och koppar som gled ned under riktvärdet 2013–2014), ofta långt över.

Beskrivningarna av metallernas risker och effekter nedan kommer från Svenskt Vatten.


Bly, Pb

Mikrogram per liter lakvatten

Mikrogram per liter lakvatten

 

Bly har ingen känd naturlig funktion hos växter och djur och vid exponering konkurrerar bly med andra essentiella grundämnen i cellen – speciellt kalcium, järn och zink. Bly är giftigt och potentiellt bioackumulerbart och kan vid höga halter påverka blodkroppsbildningen och nervsystemet hos människa och djur. Bly har också visat hämmande verkan på mikrobiell nedbrytning.


Kadmium, Cd

Mikrogram per liter lakvatten

Mikrogram per liter lakvatten

 

Kadmium är en giftig, icke-essentiell metall som har stor benägenhet att anrikas i levande materia – både i växter och människor samt hos djur via födan. Metallen ansamlas framför allt i njurarna och kan ge upphov till cancer och benskörhet. Kadmiums rörlighet ökar drastiskt vid försurning. Giftigheten är medelhög till mycket hög för vattenlevande organismer beroende på i vilken form ämnet förekommer. Kadmiumutsläpp ger en bestående förorening av mark och sediment med långvariga effekter – från årtionden till
årtusenden.


Koppar, Cu

Milligram per liter lakvatten

Milligram per liter lakvatten

 

Koppar är en livsnödvändig metall för både växter och djur och brist på metallen kan ge skador på foster och unga individer. Höga intag leder dock till förgiftning. Koppar har mycket hög giftighet för de flesta vattenlevande organismer. Många marklevande organismer är också känsliga för koppar. Graden av upptag och giftighet är beroende av i vilken form ämnet förekommer. Koppar är potentiellt bioackumulerbart och nitrifikationshämmande.


Nickel, Ni

Mikrogram per liter lakvatten

Mikrogram per liter lakvatten

 

Nickel är en essentiell metall som har toxisk verkan i högre koncentrationer. Metallen upptas tämligen lätt av växter (dessa förväxlar den med zink) och skador har observerats. Nickelföreningar uppges ha varierande toxicitet från giftig till mycket giftig för
vattenorganismer som fisk och kräftdjur.


Zink, ZI

Mikrogram per liter lakvatten

Mikrogram per liter lakvatten

 

Zink är ett essentiellt ämne och behövs för flera funktioner i kroppen (bl.a. till underhåll av den genetiska koden). Tillgängligheten av zink beror mycket på omgivande miljö – i hårt vatten bildar zink olösliga komplex. Även en hög koncentration av biomassa binder
upp zink. Vid höga upptag hos växter och djur kan zink konkurrera ut andra essentiella metaller. Zink pyrition är en aktiv substans i t.ex. mjällschampo och båtbottenfärg som hindrar tillväxt av mikroorganismer. Zinkpyrition är mycket giftigt för fiskar, kräftdjur och
andra vattenlevande organismer. Höga halter zink kan ha giftverkan för såväl vattenlevande organismer som växter. Zink är potentiellt bioackumulerbart.