Röret på fyra minuter

I 18 år har de boende i Farsta Slottsvik försökt få politiker, Villeroy & Boch och JM att stoppa utsläppen av miljögifter till Farstaviken. Här kan du ta in det viktigaste på några minuter.


Allt börjar med tippen

Ungefär en kilometer sydväst om Gustavsberg ligger Ekobacken, ett kuperat skogs- och kulturmarksområde som nu exploateras och utvecklas av Värmdö kommun, främst för lättare industrier, företagshotell etc. Marken ägs huvudsakligen av byggbolaget JM.

I området finns en gammal soptipp, Ekbackstippen. Den etablerades på 1940-talet och fungerade som tipp åt samhället fram till 1967, då den togs över av Gustavsbergs porslinsfabrik som använde den för deponering av allt avfall från tillverkningen. Tippen stängdes av länsstyrelsen 2008 och större delen täcktes över 2012-2013. Hösten 2018, tio år efter beslutet om övertäckning, ska den sista delen vara täckt.

Tippen ligger i ett gammalt kärr eller en skogstjärn och saknar både bottentätning och rening av vattnet som rinner ut, lakvattnet. Det förorenade vattnet har i alla år letts ut till Farstaviken via ett kilometerlångt avlopp som har gått i diken och rör. Numera går hela avloppet i ett rör under marken, utom de sista 50-100 meterna, där det går i öppet dike.

Ekbackstippen ägs av Villeroy & Boch (V&B), som köpte Gustavsberg AB för cirka 15-20 år sedan. Det finns gott om analyser, främst från miljörapporter, som visar att lakvattnet har höga halter av vissa tungmetaller, främst bly, kadmium, koppar, zink och nickel.


vatten från ett stort område

Med tiden har allt fler vattenflöden kopplats in på röret, trots att det inte alls är dimensionerat för det. På 1990-talet byggdes bostadsområdet Farsta Slottsvik av byggbolaget JM och en del av områdets dagvatten kopplades in på röret.

Snart uppstod översvämningar vid de nya vägarna och dikesvatten från mer eller mindre förorenad skogs- och industrimark leddes ner i samma rör. Idag är röret inte längre ett rör för lakvatten, utan ett allmänt avlopp som leds rakt ut i Farstaviken, utan rening eller systematisk provtagning.


2008: tippens lakVatten ska renas

År 2008, i samband med att länsstyrelsen beslutade att tippen skulle stängas, bestämde de även att tippen ska täckas över och att lakvattnet skulle renas senast 2013. Bolaget sökte, och fick, uppskov med rening av vattnet till 2015 för att utvärdera hur övertäckningen påverkar lakvattnet.

V&B:s miljörapporter och utredningar av konsulter visar att mängden lakvatten har minskat med övertäckningen, men inte alls så mycket som borde ske. Stora mängder vatten verkar rinna in från sidorna. Samtidigt har halterna av metaller i vattnet ökat. Totalt sett tar Farstaviken, som redan är ett av Stockholms läns mest förorenade vatten, emot lika mycket metaller som tidigare via lakvattnet, eller mer.


nya problem: bergkrossen

Av oklar anledning fanns ändå ingen rening installerad 2015. Men det skulle bli värre. Hösten samma år upptäcktes det att dikesvattnet runt tippen såg förorenat ut och analyser visade att det innehöll mycket höga halter av tungmetaller.

För att ”lösa” problemet med det förorenade dikesvatten som rann ut i skogs- och ängsmark, leddes även detta vatten ned i röret.

Utredningar tyder på att de extrema nivåerna av tungmetaller i dikesvattnet kan komma från JM:s stora bergkross vid deponin. Berget består av sten som oxiderar när den spräcks och fäller ut tungmetaller, så kallat sulfidberg. Gifterna sköljs sedan bort av regn- och smältvatten.

JMs berg.png

Och mer giftigt vatten i röret

Förutom lakvattnet tar nu viken emot dagvatten från bostadsområdet och skogsmarken samt det förorenade dikesvattnet från industriområdet. Sammanfattningsvis transporterar röret nu:

  • Lakvatten från tippen, cirka 10 000 kubikmeter per år.

  • Dagvatten från omgivningen (bland annat JM:s bergkross), okänd mängd, kanske lika mycket.

  • Avrinning från någon kvadratkilometer mer eller mindre förorenad skogsmark runt deponin och Ekobacken, okänd mängd.

  • Dagvatten från bostadsområdet, okänd mängd.

Det finns nästan inga officiella mätningar av metallhalterna vid rörets utlopp, men de få som har publicerats visar höga halter av tungmetaller, trots utspädningen på vägen.

IMG_8243.jpg

2017: vattnet ska renas (igen)

Sommaren 2017 lämnade kommunen in ett nytt beslut till V&B om att lakvattnet måste renas, nu ska det ske 2019.

Tyvärr spelar kommunens beslut V&B rakt i händerna. Kravet är formulerat så att vattnet ska renas ”vid behov” om det ”påverkar kvaliteten på Farstavikens vatten och sediment negativt”.

Det öppnar för tolkningar: V&B har redan sagt  att lakvattnet, trots höga halter av tungmetaller, inte påverkar viken negativt eftersom viken redan är så förorenad. De har dessutom en (hårt kritiserad) konsultrapport som bekräftar detta.


2018: utsläppen ska upphöra. eller kanske inte.

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör poserar framför en skylt som kommunen vill bötfälla med 150 000 kr. Beskedet kom tolv timmar efter att skyltarna hade satts upp och är det enda föreläggandet mot skyltar i Värmdö på fyra år. Nu är skylten övermålad men kommunen driver frågan vidare och hänvisar till att det nu är en "skylt utan budskap".

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör poserar framför en skylt som kommunen vill bötfälla med 150 000 kr. Beskedet kom tolv timmar efter att skyltarna hade satts upp och är det enda föreläggandet mot skyltar i Värmdö på fyra år. Nu är skylten övermålad men kommunen driver frågan vidare och hänvisar till att det nu är en "skylt utan budskap".

Vid ett informationsmöte i Oxstallet den 25 augusti 2018 lovade de politiska partierna i Värmdö att utsläppen ska upphöra senast inom tre år. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill påskynda arbetet och tror att utsläppen kan stoppas genom tillfälliga lösningar inom ett år.

Men samtidigt har kommunens ledning tillsatt en ”styrgrupp” vars mål är att föreslå åtgärder mot utsläppen som inte medför ökad påverkan på viken…


stäng röret

I 18 år har de boende i Farsta Slottsvik – och i allt högre grad resten av Gustavsberg – försökt få politiker och V&B att agera mot utsläppen till viken. Det är ju en viktig fråga för hela samhället.

Stäng röret är en grupp engagerade boende och medborgare. Vi kräver att politiker beslutar om att röret ska stängas eller att det åtminstone ska sättas tydliga gränsvärden som gör att ingen får släppa ut förorenat vatten till Farstaviken. Vi vill att viken på sikt ska bli frisk och levande igen. Så att vi alla kan bada och fiska där.

Vi förstår att röret inte  kan stängas från en dag till nästa, men allvarligt talat: tre år? Ska det vara så svårt att i Sverige år 2018 stänga ett rör som varje dag släpper ut tiotusentals liter kraftigt förorenat vatten?


SERVITUTEN SÄGS UPP

Ungefär hälften av det kilometerlånga röret går under mark som tillhör Farsta Slottsviks samfällighetsförening (FSS). Villeroy & Boch har rätt att använda röret enligt två servitutsavtal som följde med när FSS övertog marken av JM 2016.

Enligt avtalen har Villeroy & Boch rätt att "bortleda lakvatten" från tippen genom röret och diket. Bolaget ska stå för all drift, underhåll och reparation av anläggningen samt alla kostnader förknippade med det.

Men sedan åtminstone 2016, och troligen tidigare, används röret för att leda bort allt möjligt dagvatten från Ekobacken, inte minst det kraftigt förorenade dikesvatten från JM:s bergkross. Samtidigt har skötseln av anläggningen varit undermålig, vilket har lett till kraftiga översvämningar och läckage.

I ett brev till V&B menar styrelsen för FSS att V&B under en längre tid väsentligt har brutit mot avtalen, vilket innebär att avtalen kan hävas om inte rättelse sker. FSS ställer nu krav på att V&B ska följa avtalens villkor senast 1 januari 2019.

1. Dagvatten får inte ledas genom röret. Sedan 2016 har upp till 80 procent av det vatten som går genom röret varit dagvatten från Ekobacken. Servitutet gäller endast lakvatten. Från 1 januari får endast lakvatten ledas genom röret så som det anges i avtalet.

2. Lakvattnet ska motsvara normer. Lakvattnet innehåller mycket högre nivåer av tungmetaller än vad lakvatten kan förväntas göra enligt Naturvårdsverkets karaktärisering. Från 1 januari får endast lakvatten ledas genom röret om V&B kan visa att det inte innehåller mer gifter än vad som kan förväntas av lakvatten.

3. Vattnet får inte släppas ut inom FSS fastighet. Röret och diket mynnar i ett vattenområde som tillhör FSS fastighet. Avtalet ger V&B rätt att använda röret för att "bortleda lakvatten" – men inte att släppa ut vattnet inom FSS fastighet. Från 1 januari 2019 får inte vatten från röret släppas ut inom FSS fastighetsgränser.

4. Förorenad mark ska saneras och anläggningens underhåll skötas. Enligt avtalet har V&B skyldighet att underhålla anläggningen och stå för kostnaderna. Den mark som kan vara förorenad till följd av vanskötsel ska undersökas senast 1 januari 2019 och vid behov saneras senast 1 juli samma år. Det gäller främst området mellan Odelbergs väg och Farstaviken, samt i korsningen Idrottsvägen/Godenius väg, men även andra områden kan vara aktuella.

Om inte V&B säkerställer att villkoren i avtalen efterlevs före 1 januari 2019 anser FSS styrelse att avtalen är ogiltiga och förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan "stänga ledningen för bortforsling av vatten".