Centerpartiet

Centerpartiet har haft en anmärkningsvärt låg profil när det gäller röret. Hittills är det enda som har kommit från Centerpartiet ett icke-svar på den fråga som ställdes av Stängröret.se.

Partiets representant i kommunstyrelsens politiska ledningsgrupp, Lars Alenfalk, har på alla allianspartiers vägnar skickat ett långt och tekniskt svar som beskriver alla svårigheter men inte besvarar frågan (se nedan). Uppenbarligen är det ett standardsvar som ursprungligen har skrivits av kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör och går ut till alla som nu hör av sig angående röret.

Det finns många tekniska frågor som är oklara och behöver redas ut. Men inget av det som nämns om dikesvattnet eller övertäckningen av expansionstomten hindrar kommunen att bestämma ett datum då utsläppen av metaller till viken ska stoppas och vattnet uppfylla kriterierna i kommunens vattenpolicy.

Om de tekniska frågorna inte kan lösas innan dess får bolaget och kommunen lösa problemet på något annat sätt, till exempel genom att forsla vattnet till ett reningsverk.

Tyvärr besvaras inte frågan: "Kommer ni att se till att Villeroy & Boch genast slutar släppa ut vatten med metallhalter över kommunens policy för utsläpp av vatten eller vill ni fortsätta att vänta?” Stängröret.se tolkar tyvärr svaret som att allianspartierna vill fortsätta att vänta medan tungmetallerna strömmar ut i viken. Eller att de inte har förstått frågan.

Vi hoppas att detta är ett missförstånd eller att partierna kan ändra sig och ställa ett tydligt krav. Tills vidare får dock Centerpartiet en flaska lakvatten som betyg.

Bly, kadmium, koppar, nickel, zink.

Bly, kadmium, koppar, nickel, zink.

 

Du kan nå Centerpartiet Värmdö på:

alenfalk@hotmail.com


Hej.
Alla partier i alliansen har fått  e-post med samma fråga från olika personer och vi har låtit kommunstyrelsens ordförande ta reda på förhållandena hos myndigheten i kommunen som handhar miljöfrågorna.
Här nedan ser du vad vi alla partier i alliansen svarar och har en gemensam syn på.

Med vänlig hälsning
Lars Alenfalk (c)
Politiska ledningsgruppen
Kommunstyrelsen

Nedan följer en kort rapport som vi fick från myndigheten som är ansvarig för miljötillsynen (Bygg-miljö och hälsoskyddsnämnden).
 
Länsstyrelsen hade tillsynsansvaret för deponin fram till februari 2016 då de godkände sluttäckningen av deponin och lämnade då över tillsynen till kommunen i enlighet med tidigare beslut.  Efter att Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden tog över tillsynen har de arbetat med att utreda orsaken till de höga metallhalterna i dikesvattnet, det har under tiden visat sig att källan till metallhalterna i diket inte enbart är deponin eller kanske inte alls deponin utan metallerna kan finnas naturligt i jorden och berget i området. Lakvattnet som kommer från deponin går i en separat ledning, alltså inte i det öppna diket.
 
För att försöka sammanfatta vad som hänt under senaste två åren punktas de större händelserna under två separata rubriker, Dikesvattnet och Lakvattnet.
 
Dikesvattnet
·       I maj 2016 inkom klagomål på vita avlagringar i diket längsmed Idrottsvägen bredvid deponin och i juli anmäler Villeroy & Boch efterbehandling av diket då man misstänker att de vita avlagringarna är porslinsdamm som kommer från deras fabrik.
·       Sanering av diket påbörjas i september och slutförs i oktober 2016.
·       En tid efter saneringen så finns det åter avlagringar i diket och vattnet innehåller metaller.
·       I februari 2017 inkom Villeroy & Boch med en utredning
·       I mars 2017 inkom V&B med ytterligare en utredning samt en rapport efter sanering av diket och i april kompletterades utredningen med några förtydliganden. Utredningens slutsatser var:
§  Haltförhöjningarna av bland annat metallerna zink, nickel och kadmium bedöms vara kopplade till naturliga bakgrundshalter i berg och jordmån och kan påverkas av bergtäkten på andra sida Idrottsvägen
§  I Ekobacken har det under senare år varit en snabb exploatering där man bland annat har avverkat skog, hårdgjort markytor och upprättat bergtäktsverksamhet. Alla dessa verksamheter kan enskilt och tillsammans påverka vattenflöden, grundvattennivåer och vattenkemin i området. Med ändrade förhållanden kan utlakning och spridning av föroreningar uppkomma som tidigare inte varit ett problem.
§  Analysmetoden som har använts har inneburit att proverna har blandats med syra och då har både lösta och partikelbundna ämnen lösts upp. Detta kan resultera i att risker överskattas och resultatet kan vara missvisande.
·       I maj 2017 togs kontakt med SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) och de ansåg att det kanske skulle kunna vara deponin som var en källa till de högre metallhalterna men de var lite osäkra
·       I juli skickades en remiss till SGI (Sveriges Geotekniska Institut) och i september inkom deras yttrande. En kort sammanfattning av deras slutsatser:
§  SGI anser att Tyrens slutsats att huvuddelen av föroreningarna inte  kommer från deponin verkar rimliga.
§  SGIs rekommendation är att man bör undersöka berggrundens roll för de höga metallhalterna i området
·       I egenkontrollprogrammet för deponin ingår analys av grundvattnet i några punkter, och i dessa punkter finns inte förhöjda metallhalter. Men på värmeverkets fastighet som ligger i närheten finns höga halter av zink och nickel i grundvattnet. Vad detta beror på är ännu okänt men det är en del av problematiken i området och det skulle kunna tyda på att de förhöjda metallhalterna i dikesvattnet skulle kunna vara naturliga med en källa i den berggrund som finns i området.
·       Flera pH-mätningar har gjorts i området som visar på surt regn, ej klarlagt vad orsaken till det sura regnet är. Surt regn kan göra så att metaller som naturligt finns i marken löses upp i joner och sprids.
Diskussioner pågår om hur ärendet ska hanteras fortsättningsvis.
 
Lakvattnet
Bredvid den sluttäckta delen av deponin finns den så kallade expansionstomten som varit en del av deponin, där finns bland annat höga halter av zink och bly. När sluttäckningen av deponin anmäldes och genomfördes var inte expansionstomten med i sluttäckningsplanen då det vid tillfället fanns andra planer för den expansionstomten. Men dessa planer har inte genomförts och nu håller V&B på att täcka över den fastigheten på samma sätt som man gjorde med deponin. Detta gör att mängden lakvatten kommer att minska och därmed den belastning med lakvatten som för närvarande är på Farstaviken. När vi sett effekterna på mängden lakvatten och dess föroreningsinnehåll kan en bedömning av vilka ytterligare åtgärder som V&B behöver vidta, till exempel rening av lakvattnet, göras.
 
Nästa steg med andra ord blir att myndigheten kommer att undersöka hela området för att se hur mycket lakvatten som rinner ur den tidigare deponin. Undersökningen kan tidigast utifrån väderförhållandena göras tidigast till våren.
 
Med vänliga hälsningar, Deshira
 
 
Deshira Flankör
 
Kommunstyrelsens ordförande
Värmdö kommun
08 -570 471 20
070 - 168 52 52
deshira.flankor@varmdo.se